بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه

نماد منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس


این تصویر نماد و آرم منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در شهرستان جلفا می باشد . به نظر می رسد طراح هنرمند این آرم به طور کامل با منطقه جلفا آشنایی داشته است .
مثلث بزرگ سبز رنگ نمادی از کوهستانی بودن منطفه است و به طور دقیق قله مخروطی زیبای گئچی قالاسی جلفا را تداعی می کند. قله ای که ناصرالدین شاه قاجار از نظر زیبایی و شباهت دماوند کوچکش نامیده است.
رنگ سبز نیز چیزی جز این نکته را یادآور نمی شود که سرتاسر منطقه از نظر حیات وحش دارای ارزش فراوان است و جزئی از حیات وحش کیامکی می باشد .
خط زرد رنگ مورب که مثلث زرد را به دو نیم تقسیم کرده است نمادی از رود ارس می باشد . رودی که رنگ آبش نیز به دلیل به همراه داشتن گل و لای فراوان ،بخصوص در فصل بهار پاییز که بارندگی زیاد است ، زردی و سرخی ( رنگ خاک های منطقه ) در خود به نمایش میگذارد .

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام،آقای صادقی گرگری.خوشحالم بعدازمدتهاکه دورازوطنم هستم به آدرسی برخوردم که می توانم باهمشهریهای خودم ارتباط برقراربکنم ولی متاسفانه بازمشاده کردم شماهم باماهستیدولی قلمت بوی جدائی می دهد آخه اگرمنووتواینقدرخوب می نوشتیم نمی گذاشتیم مدتهاپیش یک غریبه اسم شهرمارابه این راحتی عوض کند(البته فکرمی کنم شماآنقدرسن نداشته باشیدتابدانی همان آقایان جزنیت پرکردن درآمدمرکزاستان چیزی رادرسرنمی پروراندند،چون درآنصورت گمرگ جلفاراباآنهمه عظمت به بیابانهای مرکزاستان نمی کشیدندالبته صدهامورددیگرهم هست ولی سن شمابه آن قدنمی دهد)حال می بینم نوشته ای (گرگرعلمدار).آخه قربونت برم توبرو
ازصدهانفرغیربومی بپرس که نام آن شهر
(علمدارگرگر)بودیا(گرگرعلمدار)به هر حال درحال حاضرفرقی نداردچون ماآنقدربی تفاوت بودیم که سرگذشت بیمارستان،مصلی،باشگاههای ورزشی و...
رامی بینیم ولی متاسفانه درفکربازتغییراسم باعظمت شهرمان هستیم؟؟ودیگران به فکردرآمدعوارض شهرداری شهرشان(تبریز)هستند؟اصلا"می توانی بصورت انگشت شماردرآمدیک روز عوارض شهرداری تبریز راازمحل همان گمرگ
به غارت رفته جلفادرتبریزچقدراست ؟وباآن درآمدشهرداری چکارهامی تواندبکند؟که انجام هم می دهد؟فکرنمی کنم چون درآنصورت به جای این همه فکرهای عبث حداقل باقلمت نمی گذاشتی
برجای مانده های گمرگ سابق جلفا به شهرهای ازمابهترون برود؟ویابابازی منطقه آزادتجاری منطقه جلفا یک بازی دیگری راشروع نمی کردند.زمانی کیلومترها آنطرفترشهری بهترازعلمدارگرگر(ببخشیدگرگرعلمدار)نبودولی حالا زمزمه های بخشداری وشایدفرمانداری راسرمی دهند.کجایندآن مدیران لایق گذشته که شبانه روززحمت کشیدندودرهمین
منطقه ای که الان بدنبال اسماءعتیقه هستیدشهرداری مهیاکردند.سعی کنید بدنبال کاربرای مردم ده ات درمنطقه آزادتجاری باشیدنه به دنبال نماد منطقه...