بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

ناصر الدين‌ شاه‌ در سفرنامه‌ سوم‌ خود منطقه‌ جلفا را بدين‌ گونه‌ توصيف‌ نموده‌

روز جمعه‌ نهم رمضان‌
امروز بايد برويم‌ كنار ارس‌، چهار فرسنگ‌ راه‌ بود، صبح‌ برخاستيم‌، هوا صاف‌ و آفتاب‌ بود و از باران‌ديشب‌ خيلي‌ باصفا شده‌ بود، اما من‌ سرماخورده‌ بودم‌ استخوانهاي‌ پهلويم‌ و گردنم‌ درد مي‌كرد از بيرون‌رعيت‌ها جمع‌ شده‌ بودند يا علي‌ مي‌كشيدند و داد مي‌زدند، عرض‌ داشتند، اين‌ رعيتها گرگري‌ هستند،دهي‌ است‌ در گرگر كه‌ اسمش‌ قشلاق‌ است‌ اين‌ عرض‌چيها قشلاق‌ مي‌نشينند. از دست‌ قلي‌خان‌سرتيپ‌شان‌ كه‌ نوه‌ حاجي‌خانم‌ است‌ شكايت‌ داشتند، به‌ امير نظام‌ حكم‌ شد به‌ عرض‌شان‌ رسيدگي‌ كند،بعد رخت‌ پوشيده‌ بيرون‌ آمديم‌ سوار كالسكه‌ شده‌ رانديم‌، مردم كه‌ تمام‌ صحرا را زراعت‌ كرده‌ حاصل‌كاشته‌ است‌، بيشتر زراعت‌ هم‌ لگدمال‌ شد، اما تمام‌ صحرا زراعت‌ است‌ به‌ قد يك‌ وجب‌ هم‌ از زمين‌ بلنداست‌ و سبز است‌. رانديم‌ تا رسيديم‌ به‌ اول‌ دره‌، دره‌ خيلي‌ تنگ‌ است‌، اول‌ دره‌ سوار اسب‌ شديم‌، راه‌كالسكه‌ را هم‌ ساخته‌اند. كالسكه‌ مي‌رود اما تعريفي‌ ندارد، همين‌طور سواره‌ رانديم‌، اول‌ دره‌ طرفين‌كوههاي‌ سخت‌ بلند دارد. كوه‌ طرف‌ دست‌ راست‌ اسمش‌ كچيل‌ است‌، اينطرف‌ كوه‌ كه‌ به‌ دره‌ نگاه‌ مي‌كند،سختان‌ است‌، پشت‌ كوه‌ انطرف‌ كه‌ مي‌روي‌ همه‌ نرمان‌ است‌ و كوه‌ خوبي‌ است‌، كچيل‌ اسم‌ يك‌ چشمه ‌ايست‌ در اين‌ كوه‌ كه‌ نادرشاه‌ در سر اين‌ چشمه‌ منزل‌ كرده‌ است‌. كوه‌ دست‌ چپ‌ اسمش‌ دوان‌ است‌، گاهي‌سوار كالسكه‌ مي‌شديم‌ گاهي‌ سوار اسب‌ مي‌شديم‌، اما همه‌ جا كالسكه‌ مي‌رود، آسيابهايي‌ كه‌ در سفر اول‌هم‌ ديده‌ بودم‌ طرفين‌ دره‌ باز همان‌ آسيابها را ديدم‌، رانديم‌ تا كم‌ كم‌ دره‌ تمام‌ شد و وارد جلگه‌ گرگر شديم‌حاجي‌ بيك‌ آمد، يك‌ كبك‌ نر بزرگي‌ زده‌ بود آورد مي‌گفت‌ اين‌ كوه‌ تكه‌ بز دارد و كبك‌ دري‌ هم‌ دارد،خلاصه‌ به‌ جلگه‌ كه‌ رسيديم‌
سوار اسب‌ شدم‌ نهار نخورده‌ بودم‌ رانديم‌ بطرف‌ دست‌ راست‌ يك‌ تپه‌اي‌ كه‌ مشرف‌ بود به‌ گرگر ودهات‌ ارس‌ و خاك‌ روس‌ و غيره‌،رفتيم‌ بالاي‌ تپه‌ آفتابگردان‌ زدند.افتاديم‌به‌ نهار، جلو ما ده‌ گرگر وليوارجان‌ كه‌ هر دو چسبيده‌ بودند به‌ هم‌، خيلي‌ خوب‌ دهات‌ معتبري‌ بود، حاجي‌ خانم‌ در ليوارجان‌مي‌نشيند،بالاي‌ سر ليوارجان‌ يك‌ كوه‌ بلند برف‌داري‌ است‌ كوه‌ خيلي‌ خوبي‌ است‌، همه‌ جاي‌ كوه‌ نرمان‌است‌ و زراعت‌ ديم‌ مي‌كنند، كوه‌ ماليده‌ بسيار خوبي‌ است‌ كه‌ اگر آدم‌ فرصت‌ داشت‌ جاي‌ ديگر از اينجابراي‌ گردش‌ بهتر نبود، زيرا اين‌ كوه‌ يك‌ ده‌ معتبري‌ هست‌ كه‌ اسمش‌ قشلاق‌ است‌، و يك‌ ده‌ ديگر هم‌ هست‌اسمش‌ ارسي‌است‌، همه‌ اين‌ دهات‌ خيلي‌ آباد و معتبر است‌، هر يك‌ بقدر چهارصد يا پانصد خانوارجمعيت‌ دارد. اينجا كه‌ ما به‌ نهار افتاديم‌ ارس‌ پيدا بود، آنطرف‌ ارس‌ كه‌ خاك‌ روس‌ است‌ پشت‌ گرگر وليوارجان‌ كوه‌ بزرگ‌ و بلندي‌ پيدا بود كه‌ اسم‌ كوه‌ قاپان‌ است‌. كوهش‌ به‌ قد البرز نيست‌ اما خيلي‌ بزرگ‌است‌ و برف‌ دارد، زير كوه‌ يك‌ آبادي‌ پيدا بود، باغات‌ و خانوار زياد داشت‌، اسمش‌ اردوباد است‌ بادوربين‌ تماشا كردم‌ اردوباد خيلي‌ جاي‌ خوبي‌ است‌ خيلي‌ قشنگ‌ است‌، آنطرف‌ پشت‌ كوه‌ قاپان‌ محال ‌قراباغ‌ است‌.
تا اينجا فخرالدوله‌ نوشت‌ حالا بعد از شام‌ است‌ گريه‌ ميكند. برخاست‌ من‌ خود نوشتم‌، خلاصه‌ بعداز نهار از كوه‌ سرازير شده‌ به‌ كالسكه‌ نشستم‌، رانديم‌ ميرزا محمودخان‌ وزير مختار ما در پطر آمده‌ است‌،امين‌السلطان‌ آورد، سر سواري‌ ديدم‌ بعد رانديم‌، خيلي‌ راه‌ كه‌ رفتيم‌، به‌ ده‌ شجاع‌ رسيديم‌، در دامنه‌ كوه‌سنگ‌ كوچكي‌ مخروطي‌ قشنگي‌ واقع‌ است‌، شاه‌ پلنگ‌خان‌ را فرستادم‌ از دامنه‌ اين‌ كوه‌ سنگ‌ آورد،سنگهاي‌ سليماني‌ و مرمر خوبي‌ دارد، كوه‌ سنگي‌ كوچك‌ است‌ شبيه‌ به‌ كوه‌ دماوند است‌ وارد منزل‌ شديم‌آقا ميرزا محمدخان‌ فراشباشي‌، چادر و سراپرده‌ را نزديك‌ ارس‌ زده‌اند، پياده‌ شده‌ خيلي‌ كنار رودخانه‌ايستاديم‌، آب‌ تند و زيادي‌ مي‌آيد، خيلي‌ با صفا بود مهماندار ما اميرال‌ پوپوف‌ است‌ و غيره‌ و غيره‌آمده‌اند، شليكونوف‌ مترجم‌ كه‌ طهران‌ بود اينجا آمده‌ است‌، آمدند رفتند پيش‌ امين‌السلطان‌ اين‌ طرف‌هاپست‌خانه‌، تلگرافخانه‌ و بناهاي‌ خوب‌ ساخته‌اند، بسيار با شكوه‌ حاجي‌خانم‌ زن‌ مرحوم‌ محمد رضاگرگري‌ آمده‌ بود، ديده‌ شد خيلي‌ پير است‌، قلي‌خان‌ سرتيپ‌ پسر رحيم‌خان‌ مرحوم‌ نوه‌ اين‌ زن‌ است‌،تجيري‌ دادم‌ دالان‌وار از اندرون‌ كشيدند تا لب‌ ارس‌ چند تا آفتابگردان‌ زدند، شب‌ را زنانه‌ لب‌ ارس‌ شام‌خورديم‌ زن‌ها و غيره‌ گريه‌ مي‌كنند، خستگي‌ مي‌كردند، همه‌ امشب‌ حرفهاي‌ پرت مي زنند .
جلفا در سفر نامه مظفر الدین شاه ..بزودی

۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

جلفا در سفرنامه دوم ناصرالدین شاه


جلفا در سفرنامه دوم ناصر الدين شاه

ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار در سفرنامه‌ فرنگستان‌ در سفر دوم‌ جلفا را بدينگونه‌ توصيف‌ نموده‌ دوشنبه‌سيم‌ بايد برويم‌ به‌ كنار رود ارس‌ صبح‌ زود كه‌ برخاستيم‌، هوا ابري‌ شد، باران‌ شديدي‌ بنا كرد به‌ باريدن‌زمين‌ سراپردها و محل‌ اردو خيلي‌ گل‌ شد. به‌ كالسكه‌ نشسته‌ راه‌ افتاديم‌. هوا از مه‌ تيره‌ و تاريك‌ بود.اطراف‌ هيچ‌ ديده‌ نمي‌شد. چنانكه‌ اين‌ ديه‌گلين‌قيا)روستائي است بين مرند و هاديشهر) هم‌ از شدت‌ مه‌ و ابر و باران‌ درست‌ معلوم‌ نشده‌، چه‌وضع‌ جائيست‌ اما جلگه‌ وسيع‌ و حاصلخيزي‌ دارد بواسطه‌ باران‌ از جاده‌ نمي‌شد خارج‌ شد همه‌ جاكشت‌ و زرع‌ و گل‌ بود دهات‌ اطراف‌ بعضي‌ دون‌ بعضي‌ پيدا بود، اما از شدت‌ مه‌ جز سواد و ديه‌ چيزي‌ ديده‌نمي‌شد.
بقدر يك‌ فرسنگ‌ كه‌ راه‌ طي‌ شد از مابين‌ مغرب‌ و شمال‌ به‌ دهنه‌ دره‌ ديز رسيديم‌ از گردنه‌ كوچكي‌ بالارفته‌ و بعد سرازير شديم‌ سر اين‌ گردنه‌ سرحد مابين‌ مرند و گرگر است‌. * رودخانه‌ گل‌ آلودي‌ كه‌ به‌ قدرچهار سنگ‌ آب‌ داشت‌ از دره‌ مي‌گذشت‌ اين‌ رودخانه‌ هم‌ همه‌ جا مستقيمآ به‌ رود ارس‌ مي‌رود. و طرفين‌راه‌ كوههاي‌ بلند سخت‌ سنگي‌ مهيب‌ است‌ اما بسيار سبز و پر گل‌ و باصفا، طرفين‌ راه‌ آسياب‌ زيادي‌گرگريها ساخته‌اند.
يك‌ فرسنگي‌ كه‌ راه‌ طي‌ شد به‌ دهنه‌ تنگي‌ رسيديم‌ دو برج‌ از قديم‌ طرفين‌ اين‌ دهنه‌ ساخته‌اند قلي‌خان‌ پسر رحيم‌خان‌ سرتيپ‌ فوج‌ دويم‌ جلو آمد به‌ حضور رسيد بعد از اين‌ برجها كوههاي‌ طرفين‌ كم‌كم‌ كوچك‌ مي‌شود. قدريكه‌ رفتيم‌ دست‌ راست‌ توي‌ گلزاري‌ كه‌ گل‌زرد زيادي‌ داشت‌ به‌ نهار افتاديم‌ جلگه‌گرگر و رود ارس‌ و آنطرف‌ ارس‌ همه‌ پيدا بود، و بعد سوار شده‌ قدري‌ كه‌ رفتيم‌ به‌ كالسكه‌ نشسته‌ رانديم‌ تابه‌ انتهاي‌ دره‌ رسيديم‌ دره‌ تمام‌ و جلگه‌ گرگر پيدا شد.
جلگه‌ گرگر بسيار خوب‌ و باصفا و پرحاصل‌ است‌. دهات‌ خيلي‌ معتبر دارد. از جمله‌ دست‌ راست‌ديهي‌ ديده‌ شد در دامنه‌ كوه‌ معروف‌ به‌ علمدار گفتند: چهارصد خانوار دارد هم‌ چنين‌ دهات‌ معتبرپرجمعيت‌ و آبادي‌ زياد دارد، هشت‌ فرسنگ‌ طول‌ محال‌ گرگر است‌ دست‌ چپ‌ منتهي‌ به‌ خاك‌ ارس‌بارمرند مي‌شود و دست‌ راست‌ به‌ محال‌ ديزمار قراجه‌داغ‌ اتصال‌ مي‌يابد. خلاصه‌ از آنجا گذشته‌ رسيديم‌ به‌قريه‌ شجاع‌ كه‌ سر راه‌ است‌، نزديك‌ ديه‌ شجاع‌ كوه‌ غريبي‌ است‌ به‌ شكل‌ مخروطي‌ مشابه‌ كوه‌ دماوند، وبسيار قشنگ‌ و خوش‌ وضع‌ و سبز و خرم‌ اما ارتفاع‌ زيادي‌ ندارد. اگر از سطح‌ زمين‌ تا سرقله‌ يكهزار ذرع ‌باشد در حقيقت‌ بچه‌ دماوند است‌ و معروف‌ به‌ اوچ‌ داغي‌ يعني‌ سه‌ كوه‌ است‌ كه‌ اولش‌ همين‌ است‌ كه‌ درمحاذي‌ شجاع‌ است‌.
و يك‌ فرسنگ‌ كه‌ مستقيمآ بطرف‌ دست‌ راست‌ مي‌رود و باز بكوهي‌ ديگر مي‌رسد كه‌ آنهم‌ مخروطي‌شكل‌ اما ارتفاعش‌ خيلي‌ كمتر از اين‌ است‌. بعد از آن‌ باز بقدر يك‌ فرسنگ‌ به‌ خط مستقيم‌ رفته‌ به‌ كوهي‌مخروطي‌ ديگر مي‌رسد كه‌ از اين‌ كوه‌ مخروطي‌ اول‌ شجاع‌ خيلي‌ بلندتر و عظيمتر است‌.
خلاصه‌ سه‌ ساعت‌ به‌ غروب‌ مانده‌ وارد اردوگاه شديم‌، اردو يك‌ فرسنگ‌ پايين‌تر از شجاع‌ هزار قدم به‌ كنار ارس‌ مانده‌ زده‌اند چون‌ سواحل‌ اينطرف‌ ارس‌ همه‌ محل‌ زراعي‌ است‌ لهذا اردو دور از رودخانه‌زده‌ شده‌ است‌.هوا متصل‌ به‌ ابر و نم‌ نم‌ باران‌ بود تا يك‌ ساعت‌ از شب‌ رفته‌ كه‌ قطع‌ شد اينطرف‌ ارس ‌تلگرافخانه‌ و تذكره‌خانه‌ و چاپارخانه‌ دارد و آن‌ طرف‌ كه‌ بناهاي‌ روس‌ است‌ با دوربين‌ ديده‌ شد.
بعضي‌ ابنيه‌ عاليه‌ ساخته‌اند كه‌ معروفست‌. اين‌ محل‌ به‌ شهر جلفا، هنوز پرنس‌ منچيكوف‌ كه‌ از طرف‌دولت‌ روس‌ مهماندار ماست‌ وارد نشده‌ است‌، عصر با دوربين‌ نگاه‌ كرده‌، ديدم‌ يك‌ فوج‌ سواره‌ نظام‌ باموزيكان‌ وارد جلفا شدند، امروز در جلگه‌ گلين‌قيا، تيمور پاشاخان‌ ماكوئي‌ با اعيان‌ و سواره‌ ماكو وسواره‌ اكراد جلالي‌ و غيره‌ كه‌ از ماكو آمده‌ بودند به‌ حضور رسيدند جمعيت‌ زيادي‌ بودند.
جلفا در سفرنامه سوم ناصرالدین شاه بزودی

۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

بازرگانی خارجی در شهرستان جلفا

بازرگاني خارجي:
شهرستان جلفا يكي از شهرستانهاي توانمند با پتانسيل هاي بالا در امر صادرات غير نفتي است. توجه به صادرات غير نفتي از اهميت بالائي برخوردار است. همجوار بودن شهرستان با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، نزديك بودن به بازارهاي آسياي ميانه و اروپا از يك طرف و وجود پايه هاي كشاورزي و صنعتي خوب از طرف ديگر اين امكان را فراهم نموده است كه شهرستان جايگاه قابل توجهي در صادرات غير نفتي داشته باشد.
در شهرستان جلفا، دو بازارچه مرزي تحت عناوين بازارچه مرزي جلفا و بازارچه مرزي نوردوز وجود دارد. بازارچه مرزي جلفا در شمال شهر جلفا واقع است و مساحت آن 20000 متر مربع است بازارچه مرزي نوردوز در شمال غربي جلفا و در 70 كيلومتري آن واقع شده است و مساحت آن 1000 متر مربع مي باشد. تعداد غرفه هاي بازارچه جلفا 21 و نوردوز 10 غرفه مي باشد كه به ترتيب 105 و 35 پيله ور در امر صادرات و واردات فعاليت دارند. در سال 1380، 1966 تن كالا به ارزش حدود 3864 ميليون ريال از بازارچه مرزي جلفا وارد و 62509 تن كالا به ارزش 9787 ميليون ريال صادر شده است. در همان سال ميزان واردات كالا از بازارچه نوردوز وجود نداشته و ميزان صادرات معادل 10254 تن و به ارزش 5208 ميليون ريال است.
تأسيس منطقه آزاد جلفا به مساحت 1035 هكتار در سال 1382 تصويب و با افتتاح گمرك اين منطقه، فعاليت ترانزيتي و صادرات و واردات آن رسماً آغاز گرديده است. تأسيسات عظيم گمرك با 400 هكتار وسعت، دو هزار متر مربع ساختمان اداري و 86 هزار متر مربع انباري، ايستگاه راه آهن، مجتمع انبارهاي عمومي با امكانات لجستيكي، نمايندگي هاي كليه ادارات و سابقه بيش از 100 ساله اين شهر در امور تجارت، بازرگاني و پتانسيل موجود در اين شهر براي انجام تشريفات گمركي، ترخيص، انبارداري و حمل و نقل بيش از 3 ميليون تن كالا در سال، همگي بستر مناسبي را جهت فعاليت بازرگانان و سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم آورده است. بررسي عملكرد منطقه نشانگر رشد 103 درصدي در صادرات بوده است به طوري كه از 43737 تن در سال 79 به 88798 تن در سال 80 بالغ گرديده است. در فاصله (81-79) ميزان سرمايه گذاري انجام شده جهت زير ساخت هاي منطقه حدود 90 ميليارد ريال بوده است كه توسط بخش خصوصي و وخود منطقه انجام پذيرفته است.
تجارت آزاد با اقصي نقاط دنيا فارغ از هرگونه موانع تعرفه اي، مشاركت در گسترش تجارت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران با منطقه قفقاز، روسيه و اكراين با برخورداري از امتيازات خاص، دسترسي سريع به بازارهاي وسيع قفقاز و روسيه واكراين با بيش از 300 ميليون نفر جمعيت، ترخيص وفروش قسمتي از كالاها وخدمات توليدي منطقه ويژه، استفاده از تسهيلات خاص بانكي براي واردات ماشين آلات، قطعات يدكي، بستر مناسب براي جريان سرمايه وسرمايه گذاري مشترك داخلي وخارجي در زمينه هاي توليد از امتيازات وپتانسيل هاي منطقه آزاد جلفا مي باشد.

۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

مصاحبه


بلاتکليفي در تعيين محدوده، اصلي‌ترين مشکل ماست

مهندس عباس رنجبر رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران، داراي مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و مهندسی عمران از دانشگاه آزاد تبریز است . مدیریت پروژه های عمرانی ، فرماندار مرند ، شهردار مناطق 5 و 2 تبریز ، معاون عمران در دانشگاه آزاد شهر ری و مسئولیت اجرای طرح مرمت و باز سازی حرم مطهر حضرت علی (ع) از جمله فعالیت ها و سمت های ثبت شده در کارنامه سوابق شغلی اوست . آنچه در پی می آید ، بخش نخست از مصاحبه اختصاصی ماهنامه ( آغاز ) با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس و مشکلی بنام محدوده گذاشته تا شاید بتواند ارس را به جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و منطقه مبدل سازد .
..............
غیر از مشکلات کلی که گریبان گیر تمامی مناطق آزاد است ، مهمترین مشکل ما در دوسال گذشته در منطقه آزاد ارس بحث محدوده می باشد . چنانچه نظر دولت بر مبنای عدم توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و بر اساس همین محدوده مصوب باشد ، دانستن این امر بهتر از آن است که ندانیم دقیقاً بر چه مبنا و در چه محدوده ای کار می کنیم .
منبع سایت سازمان
متن کامل مصاحبه را در همین لینک مطالعه فرمایید

۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه

رویداد های مهم شهرستان جلفا بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی

رویداد های مهم شهرستان جلفا

رویداد های مهم شهرستان جلفا را در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چندی پیش در همین وبلاگ تقدیم کردیم . حال وقایع و رویداد های مهم و تاثیر گذار در سرنوشت این شهرستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه پنجاه هفت به شرح زیر بعرض میرسانیم :

* فروپاشی شوروی سابق و برچیده شدن دیواره ها و سیم خاردار و باز شدن مرز ها برای دیدار مسلمانان آذربایجانی دوسوی ارس در سال 1368
* گشایش پل ارتباطی جلفا و ایالت خودمختار نخجوان در اوایل سال 1369 و عبور اولین گروه سیصد نفری از نخجوان و ایران از روی پل جوبی .
* مسدود شدن کامل خط آهن جلفا – مسکو بعلت فروپاشی شوروی و مناقشه قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان و رکود شدید جلفا و هادیشهر و روستاهای تابعه از سال 1370 لغایت 1375
* افتتاح بازار چه مرزی جلفا در تاریخ 18/1/73
* افتتاح بازارچه مرزی نوردوزدر تاریخ 19/6/74
* افتتاح رسمی فرمانداری جلفا و تبدیل به شهرستان در تاریخ 27/8/74
* افتتاح پل نوردوز برروی رودخانه ارس بین ایران و ارمنستان 19/10/74
* از مهمترين رويدادهاي اقتصادي شهرستان جلفا، اجراي پروژة عظيم آبرساني رودخانة ارس به دشت گورديان مي باشد كه شهرستان جلفا را در روند توسعه، شتاب شايسته اي بخشيده است. عمليات اجرايي طرح انتقال آب و عمران اراضي دشت گورديان از سال 1374، با سرمايه گذاري مستقيم بانك كشاورزي آغاز شد.
* تصویب منطقه ویژه اقتصادی جلفا در جریان تیرماه 1376
* کلنگ زنی طرح عظیم پمپاژ آب و آبرسانی به دشت گلفرج در جریان سفر آقای ناطق نوری رییس مجلس شورای اسلامی 1376
* سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منطقه 1377
* افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی دکتر سید سجاد ساجدی هادیشهر به کوشش دکتر علیا نسب رییس شبکه بهداشت و درمان وقت شهرستان جلفا بعد از سالها انتظار 1382
* سفر سید محمد خاتمی رئیس جمهوری به منطقه و افتتاح رسمی منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس ( در مرداد ماه 1383 ) با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در 2/6/1383 که قبلاً انجام گرفته بود .


* شروع به کار شرکت بزرگ ماشین سازی ارس خودرو دیزل در سال 1383 با هدف تولید انواع کامیون و کامیونت پس دریافت پروانه تاسیس در تارخ 28/11/ 1383 .
*سفر آقای محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران به منطقه در تاریخ 21/ 4/ 1385 در طی شانزدهمین سفر هیات دولت به استانها .
رخداد های کوچک و بزرگ دیگری نیز احتمالاًوجود دارد که هرکدام در زمان خودش تاثیر گزار بوده اند .
منبع :
کتاب جلفا از دیر باز تاکنون
یاد داشتهای منصور حسین قلی زاده
پایان نامه آقای اسماییل خانمرادی