بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

وصف شاعرانه شهرستان جلفا

شاعر رضا قاسمزاده
اي صبــــا ! در شهــر ما گلگشت کـن
سيـري انـدر گلشـن و ايـن دشت کـن
تا که بينـــي جلـــوه ي پــروردگـــــــار
خوش درخشيده در اين مــــــرز و ديـار
مــــــرز ايــران است اينجا ، شهـر من
مهــد شيـران است اين جا شهـر من
در کنـــــــــــــــار ِ رودِِ زيـبـــــــاي ارس
کـز نسيمش تــازه مي گــــــردد نفـس
گوشه اي در خاک اين ، ايران زمين
مي درخشـد ســـر زمينـم چـون نگيـن
مـردمـان شهــر و اين مـرز و ديــار
بـس رئــوف و مهــربان و با وقــار
رهگـذر را حـرمت از جـان مي کنند
جان ودل را فـرش مهمــان مي کنند
مهــد تاريـخ است اين جا، گوش کن
جــرعه اي از جام وصفش نوش کن
قلعــه ها و بُـقعـــه هاي بــي شمــار
مـــانــده بـر مــا از گــذشتـه يـادگــار
ايــن بنـاهـاي عظيــم و بـس کُـهــن
بــا زبــان رمـــز مــي گـــويد سخــن
قلعه ي عباس ميرزا،يا که حمّام صفا
درس هــــا مـي گــويد از تــاريـخ ما
بــر کليســا کــن زمـــاني يـک گــــُذر
قـِـدمــت ِ تــاريــخ آن را کــن نظـــر
در ميـــان درّه ي ســـر سبــز شــام
ايـــن بنــــاي ديـــدنـــي دارد مُقــام
اي مســـافر ! بـــر ديــارم کـن سفـــر
آسيــــــاب و آبشــــــــارش را نگـــر
يک جهان زيبايي و حُســـن و جمــال
مــي زدايـــد از دل انســـــان مـَـــلال
آبشــــاري ســــرد و زيبــا ، بي نظيـر
هـم صفـــاي روح بــاشـد هـم ضميــر
در کنـــارش روح مـي گيــــرد صفــــا
از غـــم و رنــج جهــان گـردي رهــــا
فصـــل زيبــاي بهـــارانـــش ببيـــــن
چهــره ي سبـز « مهـارانـش » ببيـن
لاله هاي ســـرخ « کمتــالـــم » نگــر
يک سبد گـل از « کيــامک » هم ببـر
بــا تـــو گـــويــم از انــــار اشتُـبيــن
از بــه ِ شيـــرين چــونــان انگـُبـيـن
بــاغ انجيــــر و بـــِـه و گيــلاس هــا
لالـــــه و نســرين و عِطــر يـاس هــا

کـرده از آب ارس ، دشـــت و دِمـــن
جــامـه ي سر سبــز و زيبايي به تـن
هر طــرف جاري است اين آب حيـات
بـــاغ هـا روئيــــده و شــاخ نبــــات
يک رگ از اين آب پرجـوش و تـوان کــرده
احيــا دشـت خشـک گــُـرديــان
رفتــه آن جــا تپــّه هـا هم زيـر کِشـت
گشتــه زيبــا و دل آرا چـون بهشـت
نـا خــود آگـه مي رود دل ســـوي آن
مي خـــورد انگــــور و زرد آلـوي آن
هر طـرف بــاغ مو است و سبـزه زار
هر طـــرف صــدها نفــر مشغــول کار
شـِمّــــه اي گفتيم ما از شهـر خـويش
تا تو بر گيري ز اين جا بهـر خـويشپی نوشت : با تشکر فراوان از آقای رضا قاسم زاده شاعر توانای شهرستانمان ، درضمن از تحقیق ارسالی نیز در بین مطالب بنام این استاد توانای شعر و ادب استفاده خواهد شد و همچنین بر دیدن مناظر مورد اشاره در اشعار بالا شمارا به گشت و گذاری در دو آلبوم مربوط به شهرستان جلفا که در طول چند سال گرد آوری شده است دعوت میکنم و منتظر تصاویر دیگری از شما عزیزان برای رونق بیشتر این دو آلبوم ,عکس شهرستان میباشم

هیچ نظری موجود نیست: